Brandveiligheid in het algemeen

  • Het aantal brandtesten en wijzigingen in (bouw)regelgeving verandert snel
  • Brandvertragende materialen weerstaan de ontsteking van materialen waardoor er tijd wordt gewonnen om een beginnende brand onder controle te kunnen blussen en om een gebouw veilig te kunnen ontruimen
fire_safety_magma_3_chemicals
fire_safety_magma_2_chemicals
fire_safety_magma_1_chemicals

ContactNeem contact met ons op!

+31 (0) 167 526 868

Brandveiligheid is een erg belangrijk vraagstuk in de maatschappij van vandaag. Recente branden in Londen en Dubai maar ook de stallenbranden in Nederland bewijzen opnieuw dat er brandveilige materialen dienen te worden gebruikt om het verlies van leven en schade aan gebouwen te voorkomen. Het aantal brandtesten en wijzigingen in (bouw)regelgeving verandert snel maar helaas blijkt het moeilijk te zijn om een goede controle uit te voeren op het gebruik van de brandveilige materialen.

Brand is een scheikundige reactie van een brandbaar materiaal , zuurstof en een warmtebron. Dit kan een brandend object zijn of een verhoging in temperatuur door bijvoorbeeld wrijving of statische elektriciteit. De drie elementen brandbare stof, chemische reactie en ontstekingsbron worden meestal voorgesteld in een driehoek, de branddriehoek. Als een van de drie elementen ontbreekt, kan er geen brand ontstaan of zal een brand doven.

Een brand verloopt nooit constant, een brand evolueert voortdurend. We kunnen vier fases in een brand onderscheiden: het ontstaan van de brand, de flash-over (de uitbreiding naar een volledig ontwikkelde, niet meer beheersbare brand), de volledig ontwikkelde brand, de uitdooffase (de brandbare stof is op en/of de zuurstof raakt op).

Bouwmaterialen op cellulose basis (massief hout, natuurlijk isolatiemateriaal en plaatmateriaal) kunnen door verwerking met brandvertragende chemicaliën goed voldoen aan de huidige en toekomstige regelgeving.

Door de brand driehoek te doorbreken kan een brand worden voorkomen of in ieder geval wordt er tijd gewonnen om de aanwezigen in een ruimte te evacueren en/of een beginnende brand te blussen.

Denk aan het doorbreken van de brand driehoek aan het blussen van een brand door middel van een bluspoeder of schuim. Met deze middelen beperk je de toegang van zuurstof tot de brandhaard. Brandvertragende chemicaliën doen in feite hetzelfde; bij verhitting geven zij niet-brandbare gassen vrij zoals bijvoorbeeld stikstof. Deze gassen vermengen zich met zuurstof en sluiten zelfs de toevoer van zuurstof naar de brandhaard af waardoor een brand zal doven. Een andere brandvertragende reactie is het vormen van beschermende lagen. Dit kan een onbrandbare koolstoflaag of glasachtige, keramische laag zijn. De gassen die bij het opwarmen van het brandbare materiaal zullen vrijkomen vatten het snelst vuur maar door afsluiting van de brandbare gastoevoer naar de brandhaard ontstaat er een onderbreking van de brand driehoek.

Wanneer zuurstof wordt weggenomen van de brandhaard resulteert dit vaak in een verlaging van de temperatuur (element 3 van de branddriehoek) doordat er waterdamp vrij gaat komen wat de brandhaard doet afkoelen. Energie absorberende brandvertragers werken endotherm; zij onttrekken warmte aan de omgeving. Een goede brandvertragende reactie is meestal een combinatie van alle bovenstaande voorbeelden; zuurstof afsluiten van de brandhaard door emissie van niet brandbare gassen, het vormen van een isolerende laag op het brandbare materiaal en verkoeling door het vrijkomen van water.

Brandvertragers kunnen fysiek en/of chemisch reageren in verschillende stadia van een brand:

Reacties in de gasfase en reacties in de vaste fase;

  • Door afkoeling; endotherme processen geactiveerd door de brandvertragende additieven koelenl het substraat.
  • Door de vorming van een beschermende laag; de warmteoverdracht wordt hierdoor belemmerd, minder pyrolyse gassen worden vrijgegeven en de toevoer van zuurstof wordt afgesloten.
  • Door verdunning; gassen die bij de ontleding van de brandvertragers vrijkomen, mengen zich met het aanwezige zuurstof.

Brandvertraging vs Brandweerstand

Brandvertragende materialen weerstaan de ontsteking van materialen waardoor er tijd wordt gewonnen om een beginnende brand onder controle te kunnen blussen en om een gebouw veilig te kunnen ontruimen. Brandvertragende chemicaliën zoals Magma Firestop® zijn geformuleerd om de brandeigenschappen van materialen dusdanig te veranderen dat deze moeilijk te ontsteken zijn. Brandvertragers zijn chemische stoffen die worden toegepast om de brandbaarheid van een materiaal te remmen in het verbrandingsproces. Ze interfereren in verschillende stadia van het proces zoals bijvoorbeeld tijdens de verwarming, ontleding, ontsteking of vlam verspreiding.

Brandweerstand heeft betrekking op het draagvermogen, integriteit en isolatie van structurele elementen, zoals wand- en vloerelementen. Hoe lang gaat het duren voordat het vuur door zo’n wand of vloer gaat branden De beschermingsfactor bij brandweerstand wordt dan ook altijd uitgedrukt in minuten zoals bijvoorbeeld 30, 60, 90 of 120 minuten brandwerende constructie. Brandweerstandseisen  gelden dus uitsluitende voor constructieve toepassingen.

De termen brandwerend en brandvertragend worden helaas door veel mensen verkeerd of door elkaar gebruikt. Een groot voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de uitdrukking ”Brandwerend impregneren” van hout of textiel. Dit wordt door diverse partijen verkondigd maar bestaat eenvoudig niet. Wanneer deze bedrijven al in het bezit zijn van een geldig testrapport dan betreft dit altijd een test volgens brandvertragende normen en zoals hierboven beschreven, dit heeft niets met brandweerstand te maken. Dit betreft dan ook totaal verschillende brandtesten en toepassingen.

De classificaties voor brandvertragend materiaal en de tijdsduur van brandwerendheid van een bouwconstructie worden dan ook apart in het Bouwbesluit opgenomen.

Voor veel materialen is brandveiligheid van vitaal belang en testlaboratoria kunnen u bij de beoordeling, classificatie, inspectie en certificering van deze materialen bedienen.

Of u nu betrokken bent bij bouwwerken, transportmiddelen, industriële processen of offshore-applicaties, u heeft de hulp nodig van een organisatie die uw producten erkent en u wereldwijd kan certificeren.

Of u betrokken bent bij het bouwen van constructie, transport uitrusting, industriële processen of offshore toepassingen, moet u de hulp van een organisatie die begrijpt en kunt certificeren van uw producten aan wereldwijd worden aanvaard.

Het idee van het creëren van een veiliger omgeving door het gebruik van brandvertragende materialen is niet nieuw, het is echter onderontwikkeld en geplaagd door een historie van voormalig gebruikte toxische producten, milieu aspecten, hoge kosten en talloze wettelijke obstakels.

De wetgeving schrijft echter voor dat eindproducten moeten voldoen aan de criteria zoals beschreven in de geharmoniseerde EU bouwregelgeving. Naast de bouwregelgeving worden er ook veel eisen gesteld in de transport sector. Denk hierbij aan aviation, spoor of maritiem. Hier gelden echter weer andere brandtesten en normen voor.

Wetgeving

Tegenwoordig bestaan er geharmoniseerde Europese brandtesten voor het brandgedrag van materialen en constructies. Het Europese classificatie systeem is inmiddels ingevoerd in de nationale regelgeving van alle EU lidstaten.

Euro classificatie

De Europese brandclassificatie voor bouwmaterialen EN 13501-1 rangeert bouwmaterialen in 7 klassen met betrekking tot hun brandgedrag.